چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   رئیس بیمارستان   رئیس بیمارستان
Collapse   امور مالی پیشتیبانی   امور مالی پیشتیبانی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  واحد ساختمان و تعمیرات
  تدارکات
  امور قراردادها
  انبارها
  امین اموال
  امور بیمه ها
  حسابداری
Collapse   درآمد   درآمد
  حسابداری و ترخیص
  صندوق
  علی راستگو
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  روابط عمومی
  سید علیرضا افرندی
Collapse   اسناد و مدارک پزشکی   اسناد و مدارک پزشکی
  مسئول آمار
  بایگانی
  پذیرش
  کدگذاری
  مددکار اجتماعی
Collapse   پاراکلینیک   پاراکلینیک
  داروخانه
  رادیولوژی
  آزمایشگاه
Collapse   حراست   حراست
  نگهبانی
  فناوری اطلاعات
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  دبیرخانه
  بایگانی
  نامه رسان
  تایپ و تکثیر
  کتابخانه
  حاکمیت بالینی
Collapse   خدمات   خدمات
Collapse   رختشویخانه   رختشویخانه
  عبدالجلیل محمدی
Collapse   مرکز تلفن   مرکز تلفن
  ثریا فراهانی
  سرد خانه
  خیاط خانه
  زباله سوز
  تاسیسات
  اکسیژن مرکزی
  امور خوابگاهی
  تجهیزات پزشکی
  آشپزخانه
  فضای سبز
  امور نقلیه
  مسئول سالن کنفرانس
  امور رفاهی
  خدمات عمومی
  بهداشت محیط
  امور حقوقی
Collapse   مدیر خدمات پرستاری و درمان   مدیر خدمات پرستاری و درمان
  سوپروایزر آموزشی
  حسین غیاثی
  سوپروایزر در گردش
  سوپروایزر کنترل عفونت
Collapse   بخشهای درمان   بخشهای درمان
  اورژانس
  سی سی یو
  آی سی یو
  جراحی عمومی
  داخلی
  زنان
  اطفال
  تالاسمی
  دیالیز
  اتاق عمل
  زایشگاه
  درمانگاه
Collapse   بیمارستان امام خمینی (ره)   بیمارستان امام خمینی (ره)
Collapse   رئیس بیمارستان   رئیس بیمارستان
Collapse   مدیر خدمات پرستاری و درمان   مدیر خدمات پرستاری و درمان
  حسین غیاثی
  سوپروایزر آموزشی
  سوپروایزر کنترل عفونت
  سوپروایزر در گردش
Collapse   بخشهای درمان   بخشهای درمان
  اطفال
  داخلی
  سی سی یو
  ای سی یو
  جراحی عمومی
  جراحی زنان
  تالاسمی
  دیالیز
  درمانگاه
  اتاق عمل
  زایشگاه
  اورژانس
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  روابط عمومی
Collapse   اسناد و مدارک پزشکی   اسناد و مدارک پزشکی
  مسئول آمار
  بایگانی
  پذیرش
  کدگذاری
  مددکار اجتماعی
Collapse   پاراکلینیک   پاراکلینیک
  داروخانه
  رادیولوژی
  آزمایشگاه
  حاکمیت بالینی
Collapse   حراست   حراست
  نگهبانی
  فناوری اطلاعات
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  دبیرخانه
  بایگانی
  نامه رسان
  تایپ و تکثیر
  کتابخانه
Collapse   خدمات   خدمات
  مرکز تلفن
  رختشویخانه
  خیاط خانه
  سرد خانه
  تاسیسات
  زباله سوز
  امور خوابگاهی
  اکسیژن مرکزی
  تجهیزات پزشکی
  آشپزخانه
  فضای سبز
  امور نقلیه
  امور رفاهی
  مسئول سالن کنفرانس
  خدمات عمومی
  بهداشت محیط
  امور حقوقی
Collapse   امور مالی پیشتیبانی   امور مالی پیشتیبانی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  واحد ساختمان و تعمیرات
  تدارکات
  امور قراردادها
  انبارها
  امین اموال
  امور بیمه ها
  حسابداری تعهدی
Collapse   درآمد   درآمد
  حسابداری و ترخیص
  صندوق

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >