چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   رئیس بیمارستان   رئیس بیمارستان
  روابط عمومی
Collapse   حراست   حراست
  نگهبانی
Collapse   بهبود کیفیت و اعتبار بخشی   بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
  هماهنگ کننده ایمنی
  رسیدگی به شکایات
  بهبود کیفیت
  اعتبار بخشی بیمارستان
  علی راستگو
Collapse   معاونت بالینی   معاونت بالینی
  مسئول فنی آزمایشگاه
  ریاست بخش های بالینی
  مسئول فنی داروخانه
  مسئول فنی رادیولوژی
  سوپروایزرهای بیمارستان
  کتابخانه
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  سید علیرضا افرندی
  کارشناس تغذیه
  مهندسی تجهیزات پزشکی
Collapse   مسئول امور عمومی   مسئول امور عمومی
  رختشوی خانه
  نقلیه
  آشپزخانه
  تاسیسات
  خدمات
  خدمات عمومی
Collapse   امور مالی پیشتیبانی   امور مالی پیشتیبانی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  واحد ساختمان و تعمیرات
  تدارکات
  امور قراردادها
  انبار تدارکات
  امین اموال
  حسابداری
Collapse   درآمد و بیمه گری   درآمد و بیمه گری
  حسابداری و ترخیص
  صندوق
  انبار دارویی
  صندوق
  ترخیص
Collapse   مدارک پزشکی   مدارک پزشکی
  آمار و اطلاعات
  بایگانی
  پذیرش
  کدگذاری
  مددکار اجتماعی
Collapse   خدمات پاراکلینیکی   خدمات پاراکلینیکی
  داروخانه
  رادیولوژی
  آزمایشگاه
  درمانگاه بیمارستان
  بانک خون
  درمانگاه تخصصی (کوثر)
  فناوری اطلاعات
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  دبیرخانه
  بایگانی
  نامه رسان
  تایپ و تکثیر
  بهداشت محیط
  امور حقوقی
Collapse   مدیر خدمات پرستاری و درمان   مدیر خدمات پرستاری و درمان
  حسین غیاثی
  سوپروایزر آموزشی
  سوپروایزر در گردش
  سرپرستار اورژانس
  سرپرستار بخش زنان
  سرپرستار زایشگاه
  سرپرستار NICU
  سرپرستار CCU
  سرپرستار بخش داخلی
  سرپرستار تالاسمی
  سوپروایزر کنترل عفونت
Collapse   بیمارستان امام خمینی (ره)   بیمارستان امام خمینی (ره)
Collapse   رئیس بیمارستان   رئیس بیمارستان
Collapse   مدیر خدمات پرستاری و درمان   مدیر خدمات پرستاری و درمان
  حسین غیاثی
  سوپروایزر آموزشی
  سوپروایزر کنترل عفونت
  سرپرستار اتاق عمل
  سرپرستار بخش اطفال
  سرپرستار ICU
  سرپرستار درمانگاه سرپایی
  سرپرستار بخش جراحی
  سرپرستار کلینیک تخصصی (کوثر)
  سرپرستار دیالیز
  سوپروایزر در گردش
Collapse   بخشهای درمان   بخشهای درمان
  اطفال
  داخلی
  سی سی یو
  ای سی یو
  جراحی عمومی
  جراحی زنان
  تالاسمی
  دیالیز
  درمانگاه
  اتاق عمل
  زایشگاه
  اورژانس
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  روابط عمومی
Collapse   اسناد و مدارک پزشکی   اسناد و مدارک پزشکی
  مسئول آمار
  بایگانی
  پذیرش
  کدگذاری
  مددکار اجتماعی
Collapse   پاراکلینیک   پاراکلینیک
  داروخانه
  رادیولوژی
  آزمایشگاه
  حاکمیت بالینی
Collapse   حراست   حراست
  نگهبانی
  فناوری اطلاعات
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  دبیرخانه
  بایگانی
  نامه رسان
  تایپ و تکثیر
  کتابخانه
Collapse   خدمات   خدمات
  مرکز تلفن
  رختشویخانه
  خیاط خانه
  سرد خانه
  تاسیسات
  زباله سوز
  امور خوابگاهی
  اکسیژن مرکزی
  تجهیزات پزشکی
  آشپزخانه
  فضای سبز
  امور نقلیه
  امور رفاهی
  مسئول سالن کنفرانس
  خدمات عمومی
  بهداشت محیط
  امور حقوقی
Collapse   امور مالی پیشتیبانی   امور مالی پیشتیبانی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  واحد ساختمان و تعمیرات
  تدارکات
  امور قراردادها
  انبارها
  امین اموال
  امور بیمه ها
  حسابداری تعهدی
Collapse   درآمد   درآمد
  حسابداری و ترخیص
  صندوق

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >